Zadania i obowiązki psychologa szkolnego

1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w postaci działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli.

2. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

3. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

4. Prowadzenie indywidualnych rozmów terapeutycznych, profilaktycznych, interwencyjnych i wspierających.

5. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz określenia odpowiednich metod wsparcia.

Po pomoc mogą się zgłaszać uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Do psychologa mogą zgłosić się uczniowie, którzy:

 • mają kłopoty z nauką, koncentracją i przystosowaniem do życia szkolnego,
 • borykają się z problemami w relacajch z rówieśniakmi: kłótnie i nieporozumienia, konflikty w grupie i między kolegami, dokuczanie, odrzucenie, przemoc fizyczna lub psychiczna, wykluczenie społeczne,
 • doświadczają miłości, zazdrości i innych skomplikowanych uczuć, z którymi sobie trudno poradzić,
 • mają konflikty z dorosłymi,
 •  mają do czynienia z kłamstwem, nieuczciwością, niesprawiedliwością i innymi dylematami moralnymi,
 • zamgają się z labilnością nastroju, złością, zachowaniami agresywnymi, lękowymi, niepokojem i wiele innych,
 •  doświadczają uczucia lęku, wstydu, poczucia zagrożenia, bezradności, niepokoju o siebie i o innych,
 •  mają problemy rodzinne – przemoc domowa, wykorzystywanie seksualne, złe traktowanie, zaniedbanie, porzucenie, rozwód, uzależnienia, choroba przewlekła, choroba umysłowa,
 • mają objawy fizycznego i psychicznego wyczerpania, osłabienia, senności, lęki, zaburzenia jedzenia,
 • doswiadczają nagłych zmian zachowania, ubierania się, bólów głowy, brzucha.

 

Rodzice powinni zgłosić się do psychologa, kiedy:

 • trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka,
 • dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką,
 • pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi,
 • pojawia się chęć „wygadania się”, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,
 • pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość,
 • pojawiają się problemy wychowawcze w okresie dojrzewania lub problemy rodzinne: napięta atmosfera domowa, konflikty małżeńskie, rozwód, wyjazd któregoś z rodziców za granicę w celach zarobkowych, przemoc domowa, uzależnienia, trudności finansowe,
 • trzeba omówić nieprawidłowe postawy wychowawcze rodziców: nadmierne ochranianie dziecka, zbyt małe wymagania, wyręczanie go, tendencję do poświęcania się lub nadmierny krytycyzm i wymagania, perfekcjonizm, nierealistyczne oczekiwania, zachowania agresywne, poniżanie, lekceważenie dziecka.