Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lo2.wroc.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

 

Strona posiada:

  • możliwość zmiany kontrastu
  • możliwość powiększenia liter
  • podświetlane linki
  • mapę strony
  • wyszukiwarkę treści
  • działanie standardowych skrótów kawiszowych
  • możliwość przechodzenia pomiędzy modułami za pomocą klaswisza TAB 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Furmanek, e-mail: sekretariat@lo2.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 68 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Dane teleadresowe placówki:

Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego


51-616 Wrocław
ul. Parkowa 18-26
tel. 71 798 68 98

e-mail: sekretariat@lo2.wroc.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu, a także zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informację i treści wyłączone z zakresu DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.  w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. 

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

1.Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście na teren obiektu odbywa się bramką od strony ul. Parkowej. Do budynku szkoły prowadzi ogólnodostępne wejście przez szerokie drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, które umożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich dostanie się do wewnątrz budynku. Przy wejściu do budynku znajduje się portiernia, której pracownicy są przygotowani do udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym. W związku z brakiem windy w budynku, pracownik portierni, w razie potrzeby, powiadamia pracownika sekretariatu, który umożliwi załatwienie wszystkich niezbędnych spraw.

2. Opis dostępności korytarzy
Komunikacja w budynku:
 • komunikacja pozioma - korytarze są na jednym poziomie
 • komunikacja pionowa - schody.

W budynku znajduje się szeroka klatka schodowa wyposażona w poręcz. Korytarze są również szerokie, co ułatwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne, a także posiadają odpowiednią szerokość, zapewniającą swobodę poruszania się osobom niepełnosprawnym. 

3. Punkt informacyjny dla interesantów

Portiernia znajdująca się przy wejściu głównym pełni funkcję punktu informacyjnego dla interesantów. Portiernia jest czynna dla interesantów w godzinach: 07.30 – 15.30. Pracownicy portierni są przygotowani dooprowadzenia osób z niepełnosprawnościami po obiekcie.

4. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do całego obiektu. Warunkiem wejścia na teren obiektu z psem asystującym jest wyposażenie zwierzęcia w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osób niepełnosprawnych z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

5. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku szkoły nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.

6. Utrudnienia

Aktualnie brak jest pochylni zamontowanej przed wejściem głównym do szkoły obejmującej dwa stopnie schodów. Pracownicy portierni są zobligowani do udzielenia pomocy przy wejściu do budynku osobom niepełnosprawnym. Portiernia posiada podgląd wejścia głównego dzięki kamerom monitoringu. Obiektnie jest również wyposażony w windę.

7. Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do pomieszczeń szkoły istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

8. Informacja o rozkładzie pomieszczeń.

Na każdym piętrze w widocznym miejscu znajduje się tablica informacyjna przedstawiająca rozkład pomieszczeń na kondygnacji.

9. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możlwiości ewakuacj lub ich uratowania w inny sposób.

Ustalono zasady postępowania na wypadek przebywania w budynku osób ze szczegónymi potrzebami i ewentualną konieczność ewakuacji.

 

Internat Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

1.Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście na teren obiektu odbywa się bramką od strony ul. Walerego Sławka. Do budynku internatu prowadzi ogólnodostępne wejście przez szerokie drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, które umożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich dostanie się do wewnątrz budynku. Przy wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się dzwonek.

2. Opis dostępności korytarzy
Komunikacja w budynku:
 • komunikacja pozioma - korytarze są na jednym poziomie
 • komunikacja pionowa - schody.

W budynku znajduje się szeroka klatka schodowa wyposażona w poręcz. Korytarze są również szerokie, co ułatwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne, a także posiadają odpowiednią szerokość, zapewniającą swobodę poruszania się osobom niepełnosprawnym. 

3. Punkt informacyjny dla interesantów

Biuro znajdujące się na parterze przy wejściu głównym pełni funkcję punktu informacyjnego dla interesantów. Biuro jest czynnedla interesantów w godzinach: 07.30 – 15.30.Pracownicy są przygotowani dooprowadzenia osób z niepełnosprawnościami po obiekcie.

4. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do całego obiektu. Warunkiem wejścia na teren obiektu z psem asystującym jest wyposażenie zwierzęcia w uprząż oraz posiadanie przez osobą niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osób niepełnosprawnych z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

5. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku internatu nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.

6. Utrudnienia

Aktualnie brak jest pochylni zamontowanej przed wejściem głównym do internatu obejmującej dwa stopnie schodów. Pracownicy są zobligowani do udzielenia pomocy przy wejściu do budynku osobom niepełnosprawnym. Powiadomienie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy wejściu głównym po prawej stronie.Obiektnie jest również wyposażony w windę.

7. Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku.

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do pomieszczeń internatu istnieje możliwość kontaktu pracownika merytorycznego na parterze i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

8. Informacja o rozkładzie pomieszczeń.

Na każdym piętrze w widocznym miejscu znajduje się tablica informacyjna przedstawiająca rozkład pomieszczeń na kondygnacji.

9. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możlwiości ewakuacj lub ich uratowania w inny sposób.

Ustalono zasady postępowania na wypadek przebywania w budynku osób ze szczegónymi potrzebami i ewentualną konieczność ewakuacji.

Informacje dodatkowe

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostepności cyfrowej strony internetowej

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie internetowej szkoły były zrozumiałe, czytelne oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Poprawiamy układ oraz czytelność elementów na stronie. Uzupełniamy informacje. Nowe informacje tworzymy zgodnie z zasadami ustawy o dostępności cyfrowej.

Elementy strony, które w naszej ocenie musimy dostosować do wymagań:

 • uzupełnić daty udostępnienia dokumentów oraz treści w poszczególnych zakładkach strony,
 • dodać tekst alternatywny i opis do obrazów umieszczonych na stronie.

 

Informacje dla osób niewidomych lub słabo widzących:

Możliwe jest automatyczne odczytanie tekstu na stronie poprzez czytnik tekstu online. Automatyczne odczytanie tekstu można zrealizować:

 • w przeglądarce Microsoft Edge poprzez skrót klawiszowy: Ctrl + Shift + U lub wybranie w opcjach przeglądarki usługi Czytaj na głos;
 • w przeglądarce Google Chrome włączenie rozszerzeń ułatwienia dostępu oraz zaznaczenie tekstu i wybranie z menu kontekstowego „Odczyt wybór”;
 • poprzez strony udostępniające usługę odczytania na głos np. tutaj.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego