Lata 1981 - 1990

Wpis 14

Zupełnie na marginesie sportu wyczynowego uczennice II LO okazały się także snajperkami. Bodaj w 1980 lub 1981 roku zajęły drużynowo II miejsce w zawodach wojewódzkich. Z kolei w dniach 27-28.03.1982 roku w Zarządzie Wojewódzkim LOK odbył się turniej strzelecki dla młodzieży szkół ponadpodstawowych miasta i województwa wrocławskiego, gdzie drużyna II LO w składzie: Elżbieta Borowska, Beata Jurek, Rafał Sołuk i Dariusz Zalewski, zdobyła 503 pkt-y i zajęła III miejsce [na 25 startujących zespołów]. Startująca poza konkursem uczennica Renata Kostecka uzyskała 111 pkt-ów i zajęła III miejsce indywidualne w grupie dziewcząt.

Wpis 15

Za dyrektorstwa Adama Dutkiewicza pojawiły się trzy inicjatywy wprowadzenia nowego obyczaju na terenie szkoły. Pierwszym było uroczyste wręczanie dowodów osobistych tym, którzy ukończyli 18 lat. Dowody wręczali zaproszeni goście, np. 6.03.1980 roku byli to pierwszy zastepca naczelnika dzielnicy Maria Surmanowicz i pierwszy sekretarz Środowiskowego komitetu PZPR – Jolanta Cetwinska. Uroczystość była podniosła, ze sztandarem szkoły, ślubowaniem i pasowaniem na obywatela. Po kilku latach zaprzestano tych praktyk. Ostał się za to zwyczaj uroczystego pasowania na ucznia II Liceum zwany „Beaniami” i zwyczaj obchodzenia pierwszego dnia wiosny. „Słowo Polskie” z dnia 23.03.1982 roku tak relacjonuje owo wydarzenie: „Już rano władze w szkole przejęli uczniowie. I choć pierwsze skrócone lekcje odbyły się pod czujnym okiem pedagogów, to cała szkoła tętniła wiosną. Odbyły się konkursy na najbardziej zawiosennione drzwi szkolne, najoryginalniejsza Marzannę i wiosenny utwór literacki. Podczas ponad godzinnej przerwy w zajęciach wybrano Miss Wiosna ’82, uroczyście utopiono Marzannę w wannie oraz przeprowadzono mecz piłki siatkowej miedzy uczniami i nauczycielami. Mecz zakończył się sprawiedliwym remisem. W ogólnej szkolnej rywalizacji najlepiej wypadły klasy Ie i IIc. Dzień zakończyło uroczyste wywiezienie „wiosennego dyrektora” na taczce.

Wpis 16

II LO nie tylko sportem żyło i nie tylko na tym polu odnosiło sukcesy. Praca dydaktyczno – wychowawcza odbywała się na lekcjach z przedmiotów obowiązkowych a także na kółkach przedmiotowych (dziś ich nie ma, oszczędności w oświacie dotknęły nie tylko tej formy zajęć z uczniem, „obcięto” także godziny przeznaczone na realizacje podstawowego programu z matematyki, fizyki, chemii, biologii, języków obcych oraz wiedzy obywatelskiej). Przykładem może być kółko fotograficzne „Mucha”, któremu, a ściślej działającym w nim Mariuszowi Piesiewiczowi, Darkowi Malinowskiemu, i Mirkowi Sakowiczowi, Kronika Szkolna zawdzięcza wiele ciekawych, dzisiaj już historycznych zdjęć.
 

Wpis 17

Przez wiele lat aktywnie działało w szkole koło PCK. To dzięki opiekunce, pani prof. B. Olejniczakowskiej, zachowało się odrobinę pamiątek po tamtych czasach. Wynika z nich, że uczniowie działający w kole, prócz typowych zajęć organizacyjnych (nabór nowych członków spośród klas pierwszych, wybór zarządu, przydział funkcji, prowadzenie gabloty i kroniki koła) podejmowali się wielu innych zadań. Współpracowali z gabinetem lekarskim przy prowadzeniu badań i pogadanek, pełnili dyżury w stołówce, pomagając w utrzymaniu czystości, prowadzili przegląd czystości sal lekcyjnych oraz organizowali konkursy na najładniejszy wystrój klasy, opiekowali się dziećmi osamotnionymi i chorymi, nieśli pomoc ludziom starszym, organizowali szkolenia sanitarne i konkurs „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”, uczestniczyli w kwestach na rzecz PCK, ich zasługą były imprezy i zabawy w Domu Małego Dziecka. Członkowie Szkolnego Koła PCK dbali o karmniki dla ptaków i o czystość terenów zielonych szkoły, porządkowali groby poległych za Wolność Ojczyzny, organizowali i prowadzili „Dni Przeciwgruźlicze” w trakcie, których prezentowano filmy, wygłaszano pogadanki ilustrowane przeźroczami, krzewili wreszcie wiedzę o szkodliwości palenia tytoniu i picia alkoholu.

Wpis 18

Uczniowie II LO brali udział zawsze z sukcesami w zawodach sanitarnych organizowanych przez PCK. Np. w 1983 roku dwie drużyny z klas IId i IIe, wyposażone przez szkołę w kompletne torby sanitarne, nosze i dresy, zdobyły III i IV miejsce. 24.05.1988 roku na terenie ośrodka przy ul. Długiej odbyły się zawody drużyn sanitarnych, poprzedzone szkoleniem sanitarnym na zajęciach z przysposobienia obronnego. W tych zawodach również brały udział dwie drużyny z „Dwójki” i zdobyły I i II miejsce. Ostatnio podobne sukcesy odnieśli wychowankowie pani prof. Szczepańskiej, klasa Id (absolwenci z 1991 roku)
 

Wpis 19

Najlepszą oceną działalności szkolnego Koła PCK było przyznanie opiekunce, pani Barbarze Olejniczakowskiej dyplomu za działalność społeczną w realizacji zadań PCK wśród młodzieży.

Wpis 20

Z zapisków w Kronice Szkolnej wynika, że w latach 1980-1982 ożywiła się działalność kół historycznego i społeczno – politycznego, pracujących pod kierunkiem pań profesorek: Janiny Sak i Władysławy Zygadło. Efektem były spotkania z prof. Józefem Kaletą, rektorem Akademii Ekonomicznej, nt. „Problemy gospodarcze kraju”, z redaktorem Kazimierzem Majewskim, członkiem ZBOWiDu – „bitwa o Narwik” oraz sędzią Sądu Wojewódzkiego, posłem na sejm – panem Kupcem nt. „Pracy posła”.

Wpis 21

Innym ciekawym wydarzeniem zorganizowanym przez wspomniane wyżej koła, były obchody 190 rocznicy Konstytucji 3 maja. Autor notatki w kronice nie omieszkał zaznaczyć, że w szkole odbyła się ta uroczystość „po raz pierwszy w Polsce Ludowej”

Wpis 22

17.12.1982 roku w szkole obchodzono inną rocznicę, tym razem 100 – lecie powstania ruchu robotniczego. Obchody miały formę sesji popularno – naukowej. Referat o „specyfice polskiego ruchu robotniczego wygłosił prof. Karol Fiedor. Wyświetlano i omówiono film pt. „Wielki Proletariat”. Następnie uczeń Adam Żurek przedstawił referat na temat „Związki polskiego ruchu robotniczego z ruchem robotniczym Niemiec i Rosji”. A sylwetki przywódców polskiego ruchu robotniczego przedstawiły Grażyna Brygadzin, Ewa Wyszomirska , Joanna Jabczyńska i Dorota Zalipska.

Wpis 23

Ciekawe zajęcia i imprezy inicjowało koło chemiczne, prowadzone przez panią dyrektor Kudzbalską. Między innymi odbyło się spotkanie z dr Teofilem Mikulskim, który opowiadał o „Genezie złóż mineralnych”. Wykładowi towarzyszyła wystawa minerałów. Efektem działalności kółka były liczne sukcesy w meczach chemicznych. Np. w kwietniu 1979 roku w eliminacjach wojewódzkich drużyna z klasy III w składzie Aneta Nagaj, Marek Romaniszyn, Leszek Szostak, zdobyła pierwsze miejsce. Rok później uczniowie II LO znów odnosili sukcesy w międzyszkolnych meczach chemicznych. A z kolei kółko chemiczne prowadziło sesję popularno – naukową na temat „Elektrochemii zorganizowanej” i zorganizowało wycieczkę do Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej.

Wpis 24

Do dzisiaj działa aktywnie w szkole Klub 1212 kierowany przez panią prof. Barbarę Iwaszuk, a jego członkowie odnoszą sukcesy w konkursie „Młodzież poznaje teatr”. Wyróżnienie w tym konkursie za pracę maturalną otrzymał Stanisław Sielicki. W indywidualnym konkursie na najlepszą recenzje teatralną Aldona Mioduszewska z IId otrzymała III nagrodę, Iza Chaszczowska z IIIc wyróżnienie I stopnia. Podobne sukcesy w tej materii odnosili Michał Wierzbicki, obecnie już zawodowy aktor.

Wpis 25

25.03.1981 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Klub 1212 zorganizował sesję popularno-naukową pod hasłem „Widz współczesny w teatrze Sławomira Mrożka”. Prócz referatów uczniowie zaprezentowali spektakl  "Męczenstwo Piotra Okeya". Nie był to pierwszy spektakl wystawiony przez młodzież II LO. Oto przykładowo 29.04 1980 roku młodzież, która opiekowała się pani Krystyna Kawczak, wystawiła widowisko „Jednak mam te nadzieję” wg. Jana Kochanowskiego. Oczywiste jest, że członkowie Klubu 1212 byli stałymi bywalcami teatru. We wspomnieniach 1981 roku mieli przyjemność pod opieka prof. Iwaszuk, przebywać w Warszawie i obejrzeć spektakle teatralne: „Powrót Odysa” St. Wyspiańskiego w teatrze Studio Józefa Szajny oraz „Krawca” Sławomira Mrożka w teatrze Współczesnym.
            „Dwójka” swego czasu odnosiła spore sukcesy w Międzywojewódzkim Przeglądzie Recytacji Poezji i Prozy Rosyjskiej i Radzieckiej. Jesieni 1978 roku występ teatralny spółdzielni uczniowskiej „Znicz” w składzie:  Anna Markiewicz, Elżbieta Marchewka, Małgorzata Białas z klasy IIIh i akpmpaniatorki: Magda Paziewicz, Małgorzata Bobolewska z klasy Id i Ewa Muzyk z klasy IIc, przygotowane przez panie profesorki Cichocką i Ejsmont, występując z programem zawierającym miedzy innymi fragmenty poematu "Dobrze" Majakowskiego zajął I miejsce (nie po raz pierwszy). Rok później zespół "Znicz" w składzie: Małgorzata Białas, Grażyna Hanas, Elżbieta Marchewka, Krzysztof Ligęza (akompaniator) prezentujac dwa montaże-muzyczne: fragment Eugeniusza Oniegina  i wiersze Achmatowej i Cwietajewej zajął w wyżej wspomnianym przeglądzie III miejsce. Kilka lat później, a dokładnie wiosną 1985 roku, uczennica II LO z klasy IIh Dorota Ignatiew zdobyła II miejsce (jury nie przyznała miejsca pierwszego) w eliminacjach wojewódzkich XVI Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Rosyjskiej i Radzieckiej i zakwalifikowała się do eliminacji centralnych w Kołobrzegu. Z rąk przewodniczącego jury Floriana Nieuważnego otrzymała prywatna nagrodę i dyplom z dopiskiem: „Nie zrażaj się Dorotko, przyjedź w przyszłym roku”.

Wpis 26

Również w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim uczniom II LO wiodło się niezgorzej. W jego XXIV edycji turnieju wojewódzkiego II miejsce zajęła uczennica ze szkoły przy ulicy Rosenbergów (bo tak wówczas nazywała się obecna ulica Parkowa) – Małgorzata Łodej. Rok później tak wysoko kunszt recytatorski oceniono u innej naszej uczennicy – Małgorzaty Białas. Warto dodać, że w eliminacjach dzielnicowych „Dwójka” zgarnęła prawie całą „śmietankę”. Otóż Małgorzata Białas zajęła tam I miejsce, Małgorzata Łodej II miejsce, a wyróżnienia otrzymali – Ewa Jeleńska i Dariusz Lemieszko. Podobnie nasi recytatorzy rozgromili konkurentów na konkursie „Dziedzictwo Rzymu”, organizowanym cyklicznie przez Muzeum Archeologiczne. W 1980 roku wiosną I miejsce zajął Dariusz Lemieszek, II miejsce Małgorzata Białas, III miejsce Małgorzata Łodej, a wyróżnienia otrzymały Anna Kalisiewicz i Elżbieta Marchewka. Do tej wiktorii recytatorskiej przyłożyły się panie profesorki: Rogowska i Cichocka.

Wpis 27

W plastycznej edycji konkursu „Dziedzictwo Rzymu” dali się zauważyć także uczniowie II Liceum. Wyróżniono prace malarskie Marzeny Molińskiej, Beaty Niedzielskiej, Ewy Kozieł, Bożeny Banaszak (wszystkie z klasy IIIb) oraz prace fotograficzne Piotra Niemczyka i Jarosława Lewczuka (obaj z IIIc)

Wpis 28

Uczniowie Liceum Piastów Śląskich startowali i odnosili sukcesy w wielu innych konkursach. I w takich normalnych jak mecze matematyczne, klas matematyczno-fizycznych (w 1981 roku nasza drużyna w składzie: Paweł Guzin, Igor Garnik i Tomasz Marcjasz, zajęła III miejsce), ale i też zdawałoby się odległych od szkolnej rutyny. Dla przykładu: Maciej Burzyński godnie reprezentował szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej, Joanna Janas w zorganizowanym z okazji 25-lecia powrotu „Ziem Zachodnich do Macierzy”, turnieju czytelniczym pod nazwą „Znam Dolny Śląsk” zdobyła III miejsce na szczeblu wojewódzkim i zakwalifikowała się do zawodów stopnia wyższego, w finale konkursu wiedzy o operze (40 uczestników), który polegał na napisaniu krótkiego wypracowania na temat sztuki operowej, rozpoznaniu zdjęć z różnych przedstawień itp., w kategorii młodzieży szkół ponadpodstawowych, o czym informował „Wieczór Wrocławia” z dnia 21.04.1980 roku, II miejsce zdobyła Joanna Rytka, a III miejsce Monika Cichocka. Podobnie wiodło się drużynie „Dwójki” w XIX Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Marynistycznym.

Wpis 29

Równie godnie szkołę reprezentowali i to w olimpiadach przedmiotowych uczniowie: Igor Koterela, laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (rok 1978), Jakub Pigoń również laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (jego opiekunką była pani Genowefa Bawolska, o czym swoich czytelników informowało „Słowo Polskie” 14.05.1979 roku) Bogdan Połczyński, zdobywca I miejsca za prace badawczą wykonaną przed olimpiadą i I miejsce w finale Olimpiady Biologicznej, L. Sikora, który zajął II miejsce w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego.

Wpis 30

Wobec powyższych przykładów nic dziwnego, że w 1980 roku pani prof. Anna Rogowska mogła poszczycić się dziesiątym wychowankiem, który zdobył Złota Sowę w olimpiadzie Disce Puer. Cechą tych zawodów było połączenie rywalizacji z dwóch, tak różnych na gruncie szkoły średniej, przedmiotów jak język polski i matematyka. W 1980 roku w XXI Olimpiadzie Złota Sowę zdobył Marek Romaniszyn.

Wpis 31

Młodzież z „Dwójki” udzielała się też w innych dziedzinach, jak to wówczas mówiono –społecznie. Można ją było spotkać na planie filmu "Kung – Fu", w cyklu programów ogólnopolskich telewizji „Poradnia zaufania”, wystawiając tam piękne świadectwo poziomu moralnego i intelektualnego II Liceum, za co na ręce dyrekcji szkoły wpłynęły z wrocławskiej rozgłośni PR i TV podziękowania, niosącą pomoc dla dzieci z Państwowego Domu Małych Dzieci we Wrocławiu z ulicy Rosenbergów 2 (pewnego razu uczniowie II LO z klas pierwszych wystawili tam doskonałą inscenizację „Kota w butach”). Z kolei zimę stulecia z ulic Wrocławia usuwało około 60 harcerzy ze szczepu ZHP im. Piastów Śląskich przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (bo tak pompatycznie i tłumnie u nas bywało). Na koniec warto zacytować bardzo ciekawy, a przy tym, charakterystyczny dla okresu PRL-u dokument: „Biuro Projektów Budownictwa wiejskiego przekazuje dyplom Uznania Dzielnicowej Rady Narodowej i dzielnicowego Komitetu Frontu Jedności Narodowej Wrocław-Krzyki dla wychowawcy mgr Wojciecha Giszczaka i uczniów klasy IVa za udział w pracach społecznych wykonywanych w ciągu czterech lat na terenie naszego zakładu, jak również za ofiarne angażowanie się wraz z naszymi pracownikami w innych pożytecznych akcjach takich jak: wykopki buraków, ziemniaków, zbieranie owoców i innych (…). Dużo powagi, inicjatywy i pomysłowości wykazali w czasie ubiegłorocznej kampanii wyborczej (do Samorządu Mieszkańców Domów i Osiedla Dorota – Barbara we Wrocławiu)”. Pismo datowane na 27.04.1979 rok podpisali Sekretarz POP PZPR Lucjan Petrajtis i Dyrektor B.P.B.W dr inż. St. Konasiuk.

Wpis 32

Władze Oświatowe dostrzegały walory „Dwójki”, pracę i ofiarność dyrekcji i grona pedagogicznego. Kiedy odchodziła na emeryturę pani dyrektor Ludwika Bińczak, wyróżniono ją wpisem do księgi zasłużonych dla województwa i miasta Wrocławia. Jej stanowisko objął pan Adam Dutkiewicz (1979 rok). Za jego dyrektorowania, na 35 – lecie swego istnienia, szkoła otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Medal KEN otrzymała także emerytowana nauczycielka II LO pani profesor Wanda Chechłowska krzyże Zasługi profesorowie: Mieczysław Netreba i Ryszard Pawlicki, zaś odznaki „Zasłużony dla miasta województwa wrocławskiego panie prof. B. Iwaszuk, J. Wacowska, A. Rogowska, St. Próchnicka, B. Czucha”.

Wpis 33

Później po latach, wielką radością jest spotkać tak zdolnych, nietuzinkowych ludzi, absolwentów naszej szkoły zwłaszcza kiedy okazuje się, iż swego talentu i pracy pedagogów nie roztrwonili. Tak też było 10.05.1980 roku, w szkole miała miejsce wielka uroczystość. Oto wróciła, na chwilę w mury szkoły jej znakomita absolwentka Wanda Rutkiewicz. Zostawiła w Kronice szkolnej piękny Wpis: „Każdy może mieć swój Mount Everest w życiu. Nie każdy może go dosięgnąć w sposób tak spektakularny jak ja. Ale niech mój Mount Everest będzie zachętą, mobilizacją w chwilach zwątpienia”. Słynnej himalaistce towarzyszyła mama i mały piesek Yeti, przywieziony z tybetańskiej wioski.

Wpis 34

Z powodu kryzysu społeczno – gospodarczego panującego w kraju przez ostatnie kilkanaście lat zrealizowano w szkole bardzo mało inwestycji. 22.09.1985 roku podłączono szkołę do elektrociepłowni przy ul. Łowieckiej.
Z otwartej 15.05.1985 roku Sali Piastów Śląskich zostało kilka gablot.
Tylko dzięki pomocy finansowej rodziców i uporowi dyrektora Łysiaka, wielkiej pomocy merytorycznej w wyborze odpowiedniego sprzętu Tadeuszowi Więckowskiemu (pracownik naukowy Wrocławskiej Politechniki, członek prezydium Komitetu Rodzicielskiego) oraz Andrzejowi Fleischerowi (nauczyciel informatyki) udało się stworzyć aż dwa nowoczesne, liczące 36 komputerów gabinety informatyczne. Pomysł, aby rozwijać klasy o profilu komunikacji społecznej (języki obce, informatyka, napotyka na opór materii (braki kadrowe i finansowe).
       O pomstę do nieba woła w szkole stolarka okienna. Z trudnością udało się odmalować pomieszczenia klasowe oraz część korytarzy.
Na odmłodzenie i komputeryzacje czeka piękna biblioteka szkolna i jej zaczytany prawie na śmierć księgozbiór.
       W roku 1993 anulowano niezgodną z prawem decyzję Naczelnika Dzielnicy Wrocław – Śródmieście z 21.04.1984 roku o przydziale działki należącej do „Dwójki” na budowę hali sportowej AWF. W tym roku (1996) w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ma zapaść decyzja kto będzie właścicielem gruntu i stojącej na nim hali.
      Największym kapitałem szkoły byli i są nadal ludzie, nauczyciele, pracownicy administracyjni, no i przede wszystkim uczniowie. Świetnym na to dowodem może być fakt, iż w ciągu ostatnich pięciu lat nasi uczniowie wydali własnym sumptem dwa tomiki poezji. Najpierw uczynił to z pomocą kolegów Marek Charytanowicz, a w tym roku dokonali tego Jacek Jackowiak i Grzegorz Salwa. Wspomniany Jacek Jackowiak, uczeń klasy sportowej, wymarzył sobie wielką szkolną imprezę kulturalną. Panie profesorki: dr Anna Drożdżak–Antoszewska i mgr Jarosława Makus wraz z grupą młodzieży ten pomysł zrealizowały.